ข่าวสาร/ความรู้
ทำความรู้จัก "สีผังเมือง"

ทำความรู้จัก "สีผังเมือง"

ใครที่กำลังเตรียมตัวจะสร้างบ้าน สีของผังเมืองถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก พื้นที่แต่ละสีมีกฎหมายจำกัดการก่อสร้างระบุไว้ชัดเจนว่าสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินอะไรได้บ้าง

02 มิ.ย. 65


1. สีเหลือง

ที่ดินประเภทนี้จัดอยู่ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นน้อย มีรหัสผังกำกับคือ ย.1-ย.4 สามารถสร้างบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดขนาดเล็กและขนาดกลางได้ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ชานเมือง แต่จะมีบริการของระบบขนส่งมวลชน

 • ที่ดินประเภท ย.1 เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัยบริเวณชานเมือง
 • ที่ดินประเภท ย.2 เพื่อรองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีใน บริเวณ ชานเมือง
 • ที่ดินประเภท ย.3 เพื่อดำรงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมือง
 • ที่ดินประเภท ย.4 เพื่อดำรงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมืองซึ่งอยู่ ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน


2. สีส้ม

ที่ดินประเภทนี้จัดอยู่ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นปานกลาง มีรหัสผังกำกับคือ ย.5-ย.7 สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้ทุกรูปแบบ เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม อาคารสำนักงานให้เช่า เป็นต้น และสะดวกกับระบบขนส่งมวลชน

 • ที่ดินประเภท ย.5 เพื่อรองรับการขยายตัว ของการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับ เขตเมืองชั้นใน
 • ที่ดินประเภท ย.6 เพื่อรองรับการอยู่อาศัย ในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นในศูนย์ ชุมชนชานเมืองเขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม
 • ที่ดินประเภท ย.7 เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นในซึ่งอยู่ ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน


3. สีน้ำตาล

ที่ดินประเภทนี้จัดอยู่ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นสูง มีรหัสผังกำกับคือ ย.8-ย.10 ซึ่งอยู่บริเวณของเมืองชั้นใน เป็นรอยต่อกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง อีกทั้งยังอยู่ในเขตให้บริการของขนส่งมวลชน เป็นที่ดินซึ่งมีมูลค่าสูง ด้วยทำเลที่ตั้ง จึงมักเห็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอยู่อาศัยในแนวตั้ง อย่างอาคารชุดต่างๆ ย่านใจกลางเมือง

 • ที่ดินประเภท ย.8 เพื่อรองรับการอยู่อาศัย ในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในที่มีการส่งเสริม และดำรงรักษาทัศนียภาพและสภาพแวดล้อม ทางธรรมชาติ
 • ที่ดินประเภท ย.9 เพื่อรองรับการอยู่อาศัย ในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในซึ่งอยู่ในเขตการ ให้บริการของระบบขนส่งมวลชน
 • ที่ดินประเภท ย.10 เพื่อรองรับการอยู่อาศัย ในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในที่ต่อเนื่องกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง และเขตการให้ บริการของระบบขนส่งมวลชน


4. สีแดง

ที่ดินประเภทนี้จัดอยู่ในที่ดินที่มุ่งเน้นไปในทางพาณิชยกรรมสูง มีรหัสผังกำกับคือ พ.1-พ.5 ให้ความสำคัญเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้และมีข้อจำกัดน้อยกว่าที่ดินสีอื่น เป็นย่านธุรกิจการค้าขนาดใหญ่ที่คนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้สะดวก

 • ที่ดินประเภท พ.1 เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ พาณิชยกรรมของชุมชนเพื่อกระจายกิจกรรม การค้าและการบริการที่อำนวยความสะดวก ต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนที่อยู่ อาศัยในบริเวณชานเมือง
 • ที่ดินประเภท พ.2 เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ ชุมชนชานเมืองเพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลาง ทางธุรกิจการค้าการบริการและนันทนาการที่จะก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและ แหล่งงานของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณชานเมือง
 • ที่ดินประเภท พ.3 เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของเมือง เพื่อรองรับการประกอบ กิจกรรมทางธุรกิจการค้าการบริการ และนันทนาการที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป
 • ที่ดินประเภท พ.4 เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมรอง เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลาง ทางธุรกิจการค้าการบริการ และนันทนาการในบริเวณโดยรอบเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน
 • ที่ดินประเภท พ.5 เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมหลัก เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลาง ทางธุรกิจการค้าการบริการนันทนาการและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


5. สีม่วง

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม มีรหัสผังกำกับคือ อ.1 และ อ.2 โดยที่ อ.1 นั้นจะเน้นไปที่อุตสาหกรรมการผลิตที่มีมลภาวะต่ำ ส่วน อ.2 นั้นเป็นนิคมอุตสาหกรรม หรือย่านอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตและส่งออก และสามารถใช้ที่ดินเพื่อกิจการในรูปแบบอื่นได้ไม่เกิน 10%

 • ที่ดินประเภท อ.1 เพื่อเป็นเขตการบริหาร และจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการ ประกอบกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมการ ผลิตที่มีมลพิษน้อย
 • ที่ดินประเภท อ.2 เพื่อเป็นเขตการบริหาร และจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการ ประกอบกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมการผลิต
 • ที่ดินประเภท อ.3 เพื่อเป็นคลังสินค้าสำหรับการขนส่งในระดับภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้


6. สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว

จัดเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม มีรหัสกำกับคือ ก.1-ก.3 ทีดินประเภทนี้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร หรือ เกี่ยวข้องกับการเกษตร และสถานที่ราชการ โดยจะเน้นหนักไปที่การอนุรักษ์และดูแลพื้นที่การเกษตร เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม โดยอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นได้ไม่เกินร้อยละห้า และร้อยละสิบ

 • ที่ดินประเภท ก.1 เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบท และเกษตรกรรมในบริเวณที่ มีข้อจำกัดด้านการระบายน้ำ และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย
 • ที่ดินประเภท ก.2 เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบท และเกษตรกรรม
 • ที่ดินประเภท ก.3 เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบท และเกษตรกรรม และการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และน้ำกร่อยบริเวณชายฝั่งทะเล


7. สีเขียว

จัดว่าเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม จะมีลักษณะคล้ายๆกับที่ดินสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว มีรหัสกำกับคือ ก.4-ก.5 ทีดินประเภทนี้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร หรือ เกี่ยวข้องกับการเกษตร และสถานที่ราชการ โดยอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นได้ไม่เกินร้อยละห้า และร้อยละสิบ

 • ที่ดินประเภท ก.4 เพื่อเกษตรกรรมการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ และการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร
 • ที่ดินประเภท ก.5 เพื่อเป็นชุมชนและศูนย์กลางการให้บริการทางสังคม และการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม


8. สีน้ำตาลอ่อน

ที่ดินประเภทอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย มีรหัสกำกับคือ ศ.1-ศ.2 โดยมักจะเป็นที่ดินที่เน้นไปในทางการอนุลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ และยังสามารถใช้ในเชิงพาณิชย์และท่องเที่ยว จึงสามารถสร้างโรงแรมได้ แต่ก็มีเงื่อนไข คือต้องไม่เป็นอาคารขนาดใหญ่จนเกินไปและไม่สามารถสร้างหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ได้

 • ที่ดินประเภท ศ.1 เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติและส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
 • ที่ดินประเภท ศ.2 เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติและส่งเสริมกิจกรรมด้านพาณิชยกรรมการบริการ และการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม


9. สีน้ำเงิน

ที่ดินประเภทหน่วยงานราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรหัสกำกับคือ ส. ให้พูดสั้นๆแบบเข้าใจง่ายเลยก็คือ เป็นที่ดินของรัฐนั่นเอง มีทั้ง สถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล และ สถานที่ราชาการต่างๆ จึงมักจะพบพื้นที่สีน้ำเงินให้เห็นกระจายตัวอยู่ในเกือบทุกพื้นที่ บางครั้งพื้นที่ใดที่ทางรัฐยังไม่นำมาทำการอันเป็นประโยชน์ก็มักจะนำมาปล่อยสัมปทานให้เช่าแก่ภาคเอกชนแทน

 • เพื่อเป็นสถาบันราชการและการดำเนินกิจการของรัฐ ที่เกี่ยวกับการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ หรือ สาธารณประโยชน์


ตรวจสอบสีผังเมืองง่ายๆ ได้ที่
Area Guru http://www.areaguru.net/cityplan.php
NOSTRA map Application https://map.nostramap.com/


BACK TO TOP