รับเขียนแบบ

รับเขียนแปลน แบบสถาปัตย์ แบบก่อสร้าง รายการคำนวณ BoQ เอกสารเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

ประเภท ราคา รายละเอียด
1. เขียนแปลน เขียนแบบก่อสร้าง 180 บาท ต่อ ตร.ม.
2. เขียนแปลน เขียนแบบสถาปัตย์ 150 บาท ต่อ ตร.ม.
3. ออก BOQ 80 บาท ต่อ ตร.ม. ระบุรายละเอียดของค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด
4. รายการคำนวณ 120 บาท ต่อ ตร.ม.
5. เขียนแบบทั้งหมดและขออนุญาตก่อสร้าง 500 บาท ต่อ ตร.ม. เขียนแปลน แบบสถาปัตย์ แบบก่อสร้าง รายการคำนวณ สำหรับขออนุญาตก่อสร้าง เขียนสัญญาก่อสร้างสำหรับทำสินเชื่อ